Privacy-AVG beleid

Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden aan derden ter beschikking gesteld ten behoeve van een juiste verwerking in verband met het certificeren van de opleidingen.

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door deelnemers aan de cursussen, trainingen en examenorganisaties verstrekte persoonlijke informatie.
Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
Wij registreren de aangemelde personen ten behoeve van de diverse administratieve processen die nodig zijn om een juiste verwerking van de opleidingen en examens, bestellingen op de website het geldig houden van certificatie, facturering, het toekennen van reiskosten en/of andere vergoedingen. In het kader van het toekennen examens, vergoedingen en verzending moeten de naam, adres- en woonplaatsgegevens, soms geboortedatum en – geboorteplaats , e-mailadres en het telefoonnummer worden verstrekt door de te registreren personen.

Als Sonon bedrijfshulpverlening houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij verwerken in hoofdzaak de volgende persoonsgegevens: in de vorm van aanmeldingen uithoofde van de taken als opleider en het verzorgen en actueel houden van de opleidingen. Verstrekking van persoonsgegevens aan derde partijen betreffen alleen de gegevens voor een juiste verwerking bij de certificerende instanties.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Sonon bedrijfshulpverlening verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 Voor deelname aan de verschillende cursussen en examens
 Voor het attenderen op de geldigheid van een afgegeven certificaat
 Voor het verspreiden van een nieuwsbrief
 Voor het plaatsen van bestellingen op de website
 Voor het verstrekken van credits voor het gebruik van de E-Learning.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Woonplaats, adres, soms geboortedatum en geboorteplaats en
E-mailadres/telefoonnummer.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 Het verwerken van de salarisadministratie
 Het versturen van digitale nieuwsbrieven
 Het certificeren van een aantal opleidingen door een certificerende instantie
 Verstrekken van credits t.b.v. E-Learning

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, bijvoorbeeld wanneer de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Cookies  
Sonon bedrijfshulpverlening maakt gebruik van technische en functionele cookies op haar website. Tevens ook analytische cookies die geen inbreuk  maken op uw privacy. Deze cookies gebruiken wij enkel voor technische werking van de website, uw gebruiksgemak door onthouden van voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bewaartermijn
Sonon bedrijfshulpverlening bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals een bewaarplicht). Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.
Na het verstrijken van de bewaarplicht worden de gegevens vernietigd.

Beveiliging
Sonon bedrijfshulpverlening heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen wij ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat wij de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en de daarmee verenigbare doeleinden. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 Binnen Sonon bedrijfshulpverlening worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen die in dienst zijn van Sonon bedrijfshulpverlening
 Alle personen die namens Sonon van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen
 Wij maken op dagelijkse basis back-ups van al onze gegevens, inclusief de persoonsgegevens, om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 We testen en evalueren regelmatig de door ons genomen maatregelen
 Onze medewerk(st)ers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent inzage en verbetering van uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. U kunt gebruik maken van het recht om vergeten te worden. In dat geval worden uw gegevens uit de bestanden van Sonon bedrijfshulpverlening gewist. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Recht van verzet
Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar maken indien deze gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan voorgaand opgenomen door Sonon bedrijfshulpverlening met betrekking tot de opleidingen, cursussen en examens etc. of voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Wijzingen
Onderhavig privacy beleid kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van het privacybeleid is steeds te vinden op de website. Sonon bedrijfshulpverlening adviseert dan ook het privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Vragen
Sonon bedrijfshulpverlening helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van het privacybeleid.

Als Sonon bedrijfshulpverlening zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hierover heeft, een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

Postadres:        Sonon bedrijfshulpverlening

                        Prins Bernhardweg 21

                        7241 DH Lochem

E-mail: info@sonon.nl

Dit privacybeleid is laatst gewijzigd op 11 juli 2023.