Gebruiksmelding voor woonfuncties met zorg verplicht!

Vanaf 1 januari 2024 is een belangrijke wijziging in werking getreden voor woonfuncties met zorg. Deze instellingen moeten vanaf die datum een gebruiksmelding indienen volgens artikel 6.7 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL). Dit is een essentiële aanpassing waar zorginstellingen zich bewust van moeten zijn en aan moeten voldoen, maar vaak nog onbekend is. Daarom een artikel hierover.

Achtergrondinformatie

In een eerder artikel legden we al uit wat een gebruiksmelding is en wanneer deze gedaan moet worden. Zie hiervoor Gebruiksmelding – Sonon. De nadruk lag toen op de wijziging van het aantal personen voor wanneer een gebruiksmelding ingediend moet worden bij kantoor- en industriefuncties, waarbij het maximum aantal werd verhoogd van 50 naar 150 personen. Deze wijziging betekent een versoepeling voor deze soorten gebouwen.

Specifieke aanpassing voor woonfuncties met zorg

Voor woonfuncties met zorg is er echter sprake van een aanscherping van de regels. Ongeacht het aantal personen dat in deze zorgfuncties aanwezig is, moet er altijd een gebruiksmelding worden ingediend. Dit is een belangrijke maatregel die bij velen nog onbekend is, maar cruciaal voor het waarborgen van de veiligheid en het welzijn van de bewoners.

Eigenaren en beheerders van woonfuncties met zorg zijn vanaf dit jaar jaar verplicht om een officiële melding te maken van het gebruik van hun pand. Deze maatregel stelt gemeenten in staat om beter toezicht te houden en passende maatregelen te nemen om de veiligheid van deze kwetsbare groepen te garanderen.

Wat is een woonfunctie voor zorg?

Een woonfunctie voor zorg is een woonfunctie waarbij aan de bewoners professionele zorg wordt verleend met een vanuit het zorgaanbod georganiseerde koppeling tussen wonen en zorg in een daarvoor bestemde en uitgeruste woonfunctie. In zo’n woonfunctie wordt aan bewoners van een zorgclusterwoning of een groepszorgwoning professionele zorg verleend, meestal op grond van de Wet langdurige zorg of de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit betreft dus geen mantelzorg (niet-professionele zorg).

Zorgclusterwoning

Een zorgclusterwoning is een subgebruiksfunctie van de woonfunctie voor zorg. Deze woning is bestemd voor zelfstandige bewoning (dus geen groepszorgwoning) en voor het aanbieden van zorg aan ten minste één zorgcliënt, al dan niet met een partner of gezin. Een zorgwoning wordt een zorgclusterwoning genoemd als deze onderdeel uitmaakt van een rijtje van vier of meer zorgwoningen.

Het onbepaalde criterium “directe nabijheid” uit de toelichting van het Bouwbesluit 2012 is in de artikeltekst van het Besluit bouwwerken leefomgeving omgezet in een objectief vast te stellen criterium. Uitgangspunt is dat er sprake is van een groepje zorgwoningen die vanwege die clustering niet op de hulp van de (eveneens zorgbehoevende) buren kan rekenen. Dit is ook het geval bij een aansluitende rij aanleunwoningen in een straat, een galerij of een portiek van een flatgebouw, bijvoorbeeld in het kader van een project voor zelfstandig wonende mensen met een verstandelijke handicap.

Hulp en ondersteuning bij gebruiksmeldingen

Wij begrijpen dat het indienen van een gebruiksmelding complex kan zijn. Daarom bieden wij hulp bij het opstellen van de benodigde gegevens en stukken voor de gebruiksmelding en begeleiden wij dit proces van begin tot eind.

Heeft u hulp nodig bij het indienen van een gebruiksmelding? Neem dan contact met ons op via info@sonon.nl voor meer informatie en ondersteuning. Wij staan klaar om u te helpen bij het voldoen aan de nieuwe regelgeving en het waarborgen van de veiligheid van uw bewoners.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en zorg ervoor dat uw instelling voldoet aan de nieuwe regels.